Privacy verklaring

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.

 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 september 2019.

 Contactgegevens.

 De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Lianne Ros- Tigelaar.

Praktijk voor Massagetherapie L. Tigelaar/ Shiatsu Praktijk Tigelaar

 Kvk.nr.53164997

 Doniaweg 77

 06 27314114

 Liannetigelaar@live.nl

 

 Shiatsu Praktijk verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 Persoonsgegevens

 Shiatsu Praktijk Tigelaar verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

 Doeleinden

Shiatsu Praktijk Tigelaar verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen

 Bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt, omdat Shiatsu Praktijk Tigelaar hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

 In het kader van haar dienstverlening kan Shiatsu Praktijk Tigelaar persoonsgegevens uitwisselen. Shiatsu Praktijk Tigelaar kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Shiatsu Praktijk Tigelaar aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Shiatsu Praktijk Tigelaar zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

 Shiatsu Praktijk Tigelaar zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Shiatsu Praktijk Tigelaar zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

 Shiatsu Praktijk Tigelaar vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Shiatsu Praktijk Tigelaar passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

 U heeft het recht om Shiatsu Praktijk Tigelaar een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.Ook kunt u Shiatsu Praktijk Tigelaar verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandighedeVragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Shiatsu Praktijk Tigelaar

 Lianne Ros- Tigelaar

 Doniaweg 77

 06 27314114

 liannetigelaar@live.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Shiatsu Praktijk Tigelaar, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 september 2019

 

 Shiatsu Praktijk Tigelaar kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.