beroepsvereniging

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NVST  (Nederlandse Vereniging Soma Therapeuten)

en koepelorganisatie RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg).

 Daardoor voldoet de praktijk aan de verplichtingen volgens:

-WGBO= Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst , de WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

-Wkkgz= Wet kwaliteit, klachten en geschillen, de overheid heeft in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren bij klachten over de zorg.

-AVG= Algemene Verordening Gegevensbescherming ( o.a. dossier opbouw, recht op inzage van cliënt, geheimhoudingsplicht van therapeut) Algemene informatie AVG. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

---Worden eventuele klachten door de NVST in behandeling genomen(Quasir klacht-  en geschillencommissie)

 ---Kunt u een (shiatsu) therapeutische behandeling (voor een deel) vergoedt krijgen van uw ziektekostenverzekeraar.

Meer informatie hierover vindt u bij de' kopjes':Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring